השנה יחול צום עשרה בטבת ביום שישי י’  בטבת (25.10.2020) הצום יתחיל בשעה 5:30 בבוקר ועד השעה 17:00 בערב.

אנו צמים כיון שביום זה החלה ראשית הפורענות שביום עשרה בטבת החל המצור על ירושלים והחל רעב בעיר  כמו שכתוב בספר מלכים ב פרק כ”ה “ויהי בשנת התשיעית למלכו בא נבוכדנצר מלך בבל בחודש העשירי  בעשור לחודש הוא וכל חילו על ירושלים ויחן עליה ותבוא העיר במצור, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ”  עד שביום י”ז בתמוז הובקעה העיר, נפלו חומות העיר ירושלים,  וביום תשעה באב נשרף בית המקדש.

צום עשרה בטבת, הוא הצום היחיד שחל ביום שישי וצמים בו עד צאת הכוכבים בשעה 17:00 בערב ולכן ראוי השנה בכל בתי הכנסת להתחיל את תפילת  מנחה של ערב שבת  ארבעים דקות לפני השקיעה בערך בשעה ארבע כיון במנחה מוציאים ספר תורה וקוראים בו שלושה עולים בפרשת ויחל משה וצריך להספיק לברך  ברכת כהנים לפני השקיעה דהיינו עד השעה 16:45 ולומר מיד קבלת שבת, ולכן ראוי השנה שלא להאריך בתפילת ערבית  ובדרשות של ליל שבת  כדי שלא להכביד על הציבור הצמים.

עיקרו ומטרתו של הצום הוא לעורר את הלבבות לבדוק את דרכינו בחיי היום יום בתפילה, שמירת תורה ומצוות, בהנהגות של בין אדם לחברו ,ובין איש לאשתו, ושיפור המידות של גאווה כעס וקפדנות.

לא אחת שמעתי שואלים אנו עסוקים מאוד בפרנסה בחיי משפחה, רצים מהבוקר ממקום למקום ,ואיך נספיק גם ללכת לתפילה או לשיעור תורה? ומה העצה הראויה לכך?

בספר “חפץ חיים” מביא מעשה בסוחר גדול שהיה עסוק מבוקר עד ערב בעסקיו כפי לשון העם מצאת החמה עד צאת הנשמה בקושי היה מספיק לאכול משהו ואשתו הייתה שותפה אתו בעסקיו ומנהלת אותם ביד רמה. לימים הסתכל במראה וראה כי זקנו החל להלבין והחל בחשבון נפש מה יהיה אתי? מה אכין לעולם הבא שלי אין לי זמן לא לתפילה ולא ללימוד תורה ולא לגמילות חסדים, מיד קיבל על עצמו להתחיל בבוקר בתפילת שחרית בציבור ורק לאחר מכן ללכת לעסקים, אך היה ירא מאשתו המנהלת של העסקים והחליט בשלב זה לא לספר  לה כלום ,למחר בבוקר  קם מוקדם הוציא את הטלית ותפילין שלא השתמש בהם מאז בהר מצווה שלו  הלך לבית הכנסת להתפלל תפילת שחרית בציבור ורק לאחר מכן הלך לפתוח את העסק.

בוקר אחד הגיע סוחר אחר וראה את העסק סגור מיד בא לביתו של הסוחר ושאל את אשתו היכן בעלה אני רוצה לקנות סחורה בסכום נכבד והעסק סגור, התפלאה האישה לאמרה הרי הוא הלך מזמן לפתוח את העסק, החלה לחפשו והנה היא רואה אותו בבית הכנסת עטוף בטלית לבנה גדולה ועטור בתפילין ומתפלל שחרית בציבור בדבקות, מיד צעקה עליו מה אתה עושה פה? הרי אנשים מחכים לך בעסק לקנות סחורה? מה יהיה עם הקונים?  והחלה לחרפו ולגדפו ברבים, ענה לה בעלה הסוחר אמרי לי רעייתי אם יבוא עכשיו מלאך המוות וירצה לקחתני מן העולם גם אז תאמרי לו מה אתה לוקח אותו ? אנשים מחכים לו בחנות? מה יהיה עם הקונים? הרי יסתדרו גם בלעדי,  גם עתה תחשבי ששעה אחת אינני בעולם וכי העולם לא ימשיך להתקיים?  העסק לא ימשיך? ימתינו הקונים מעט עד שאסיים את התפילה, והכל יבוא על מקומו בשלום.

העצה לאדם עסוק לפנות לו ביום שעה קבועה או כל זמן שמתאים לו לתפילה ללימוד תורה ובשעה הזאת אין לו כלום בעולמו מלבד מטרה קדושה זו. שהרי בלא זה יצר הרע תמיד ימצא לו תעסוקה זו או אחרת ובלבד שלא יעסוק בתורה ותפילה, אך בעצה זו שאמרנו אם יתמיד בה יזכה להצלחה גדולה ביראת שמים בלמוד תורה וממילא תשרה הברכה בכל מעשה ידיו, ונזכה כולנו בעזרת ה’ לבריאות איתנה, רפואה שלימה, נחת מהילדים, בשורות טובות ישועות ונחמות אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.