#” כל אחד לפי כוחו ולפי יכולתו “החלש יאמר גיבור אני” ולתרום יחד כאיש אחד בלב  למטרה קדושה זו של  מצוות “קמחא דפסחא” למען העניים, המשפחות שזקוקות לסיוע לקראת החג, החולים והקשישים, והכל במתן בסתר בכבוד ולשם שמים בלבד.”

בפרשת השבוע כי תשא, נקרא על הציווי לעם ישראל לתת תרומה של מחצית השקל ובזכות מצווה זו  לא יהיה נגף בעם ישראל.

בפסוק נאמר “ונתנו איש כופר נפשו” ודרשו רבותינו את המילה “ונתנו” שניתן לקרוא אותה ישר והפוך ,תמיד נקבל את אותה המילה “ונתנו” ללמדך כי כל נתינה  שאדם נותן ותורם לשם מצווה לא רק שהוא לא מפסיד ומחסר מממונו כלום, אלא הכל יחזור אליו בכפל כפליים.

הגמרא במסכת תענית (דף ט’ ע”א) מספרת רבי יוחנן פגש את בן אחותו הקטן ואמר לו מה למדת היום? ענה לו הילד למדתי את הפסוק “עשר תעשר” ודרשו רבותינו “עשר בשביל שתתעשר”. אמר לו רבי יוחנן, בזה מותר לאדם לנסות את הקב”ה ולראות שבפועל מי שמפריש מכספו לצדקה זוכה להתעשר . אע”פ שהתורה אמרה “לא תנסו את ה’ אלוהיכם” במצוות צדקה מותר לנסות את הקב”ה שנאמר בספר מלאכי (פרק ג’ פסוק י’) “ובחנוני נא בזאת אמר ה’ צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די”  ודרשו רבותינו “עד שיבלו שפתותיכם מלומר די” דהיינו הקב”ה מרשה לנו לבחון אותו במצווה זו של צדקה שמובטח לנו שאם ניתן צדקה הקב”ה יפתח לנו את ארובות השפע מהשמים עד שנאמר די מספיק יש לנו די והותר, באף מצוה אין לנו רשות לבחון ולנסות רק במצווה זו של צדקה יש לנו הבטחה מהקב”ה שייתן לנו ברכה עד בלי די.

במה דברים אמורים? בימים אלו שאנו קרובים לחג הפסח ישנה מצווה גדולה של  “קמחא דפסחא” וכמו שנפסק להלכה בהלכות פסח בשולחן ערוך (תכ”ט סעיף א’) מצווה לסייע לעניים לקראת חג הפסח.

אין זה סוד כי השנה האחרונה הייתה שנה קשה בפרנסה של עם ישראל בכלל ושל המשפחות העניות בפרט עם כל הסגרים שהיו עקב המגיפה ומטה לחמם של רבים מבני העדה נשבר ומצבם הכלכלי נעשה קשה ביותר בפרט המשפחות בערי הפריפריה, משפחות ברוכות ילדים, משפחות בהם יש חולים, נכים, וקשישים.

חובה גדולה מוטלת על כתפינו לעמדו תמיד בחזית הסיוע והעזרה ההדדית  ללא צורך במילוי טפסים או מבחני יכולת הגורמים למצב של פגיעה או הרגשה לא נעימה לנזקקים, ברוך ה’ יש  גבאי צדקה יראי שמים  בכל אתר ואתר בארץ ובעולם המסייעים למעוטי היכולת החולים והקשישים במתן בסתר  בצורה מכובדת ולשם שמים בלבד.

כך היה בכל שנה ושנה קל וחומר בשנה קשה זו עלינו לעמוד  לעזרה וסיוע למי שצריך ביתר שאת וביתר עוז.

העם בישראל ובעולם כולו משלב אחדות נפלאה וערבות הדדית של הכלל והפרט  בצורה שאין לה אח ורע , קריאת קודש זו קוראת לכל העם  בישראל ובעולם לתת כתף  “איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק”  כל אחד לפי כוחו ולפי יכולתו “החלש יאמר גיבור אני” ולתרום יחד כאיש אחד בלב  למטרה קדושה זו של  מצוות “קמחא דפסחא” למען העניים, המשפחות שזקוקות לסיוע לקראת החג, החולים והקשישים, והכל במתן בסתר בכבוד ולשם שמים בלבד.

 השנה נזכה כולנו להיות שותפים מלאים  לעזר ולאחיסמך במצווה גדולה וקדושה זו של “קמחא דפסחא”  בה נקבל על עצמנו כולנו השנה לתת בעין טובה, בלב רחב ,ומתוך הרגשה של  אהבה ואחווה שלום ורעות וערבות הדדית, בזכות זה נזכה לגאולה שלימה בקרוב, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, עם בריאות איתנה שמחות וגיל ושהקב”ה ימלא כל משאלות לבנו לטובה ולברכה אמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published.