בפרשת השבוע נקרא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וצריך להבין מה הדגש במילה ‘תיתן לך’ בלשון יחיד היה צריך לומר הפסוק שופטים ושוטרים ‘תתנו לכם’?

כדי להבין זאת נקדים את המעשה שמובא בתלמוד במסכת בבא בתרא (דף ס’ ע”ב) שם מסופר על רבי ינאי שהיה דיין ושופט את עם ישראל והיה לו בחצר ביתו עץ שענפיו היו נוטים לרשות הרבים, יום אחד באו לפניו שני אנשים לדין התובע והנתבע, לנתבע היה עץ בחצרו שהיה נוטה לרשות הרבים, והתובע היו בני רשות הרבים שתבעו ממנו שיקצוץ  את הענפים המפריעים לבני רשות הרבים לעבור ברחוב, באו לדין בפני רבי ינאי, אמר להם רבי ינאי לכו עכשיו תבואו מחר לדין, לא הבינו מדוע הוא דוחה אותם למחר, אך עשו את מה שבקש, באותו לילה הזמין רבי ינאי בעל מקצוע שיקצוץ את הענפים של האילן העומד בחצרו וענפיו נוטים לרשות הרבים, למחרת באו לפניו התובע והנתבע לדין, ופסק רבי ינאי שעל הנתבע לקצוץ את הענפים של העץ המפריעים לבני רשות הרבים, קם הנתבע ואמר לרבי ינאי הרי גם לכבוד הרב יש עץ בחצר שענפיו נוטים לרשות הרבים ומפריעים לציבור ללכת, ענה לו רבי ינאי לך לחצרי ותראה אם לא קצצתי אל תקצוץ גם אתה, ואם קצצתי אז תקצוץ גם אתה. הלך הנתבע וראה שהרב כבר קדם וקצץ את הענפים המפריעים לבני רשות הרבים. ועל זה נאמר ‘קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים’. דהיינו, לפני שאדם שופט אחרים יבדוק קודם את עצמו אם הוא בסדר באותו דבר שהוא מבקש מאחרים. וזהו שאמרה התורה שופטים ושוטרים תיתן “לך”  קודם תבדוק את עצמך לפני שאתה שופט אחרים.

לא אחת אנו שופטים בחומרה את הבעל או את האישה, את הבן או את הבת, את השכנים או חברים לעבודה מבלי שנראה קודם את עצמנו במראה איך אנו נראים ומתנהגים באותו מצב ממש, ואנו דורשים מאחרים דבר שאנו לא דורשים קודם מעצמנו, את זה מלמדת אותנו התורה קשוט עצמך לפני שאתה שופט את השני.

דברים אלו אמורים בכל השנה כולה, קל וחומר לקראת חודש אלול חודש הרחמים והסליחות, בו אנו עושים חשבון נפש, בקיום מצוות של בין אדם למקום, ומצוות של בין אדם לחברו, ובפרט בתקופה קשה זו של המגפה, בו עם ישראל והעולם כולו שרוי בלחץ ודאגה מפני העתיד, עלינו לתת שימת לב מיוחדת על התנהגות של סבלנות, אורך רוח, ענווה, הקשבה, מאור פנים, בין איש לאשתו בין אדם לחברו, ולברוח מכל כעס גאווה קפדנות, קנאה ושנאה ותחרות, ובזכות זה נזכה כולנו לחודש טוב ומבורך בריאות איתנה, שמחה וחיים טובים אמן.

שבת שלום

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.