” בנס חנוכה עצם מציאת פך השמן הטהור היא עצמה נס, ונס זה הוא הגורם  לשאר הניסים שבכל יום ויום.”

השבת פרשת וישב  נר שני של חנוכה אנו חוגגים את נס פך השמן שדלק שמונה ימים, כמו שמביאה הגמרא במסכת שבת דף כ”א: “שעה שנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחו את היוונים, לא מצאו אלא פך אחד של שמן טהור שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה הבאה קבעום ועשו אותם  ימים טובים בהלל ובהודאה”.

מרן הבית יוסף הרב יוסף קארו זצ”ל שואל-  מדוע קבעו שמונה ימים לנס חנוכה, הרי כיון שהיה שמן מספיק  ליום אחד, נמצא שהנס היה רק שבעה ימים בלבד,  א”כ מדוע קבעו זכר לנס שמונה ימים?

מתרץ הרב שני תירוצים.

תירוץ ראשון- הם חלקו מראש את השמן לשמונה חלקים, מעט לכל יום,  ואותו מעט דלק יום שלם, נמצא שהיה נס כל השמונה ימים.

תירוץ שני- ברגע ששפכו את השמן למנורה בבית המקדש ביום הראשון, מיד התמלא הפך שמן מחדש נמצא שהיה נס כבר מהיום הראשון.

בספר “פרי חדש” מתרץ כי את היום הראשון חוגגים זכר לנס הניצחון שבו נצחו מתתיהו ובניו שהיו חלשים מול הגיבורים, ומעטים נצחו את הרבים.

בעל “החתם סופר” מתרץ כי עצם מציאת פך שמן טהור ביום הראשון הוא עצמו נס, ואותו אנו חוגגים ביום הראשון , ניתן להסביר זאת על פי מעשה  שמביא הרב אריה ליב צינץ זצ”ל,  מעשה בסוחר עשיר שנסע ליריד בעיר לייפציג ועמו שמונה שקיות מלאות מטבעות זהב, מאה מטבעות בכל שקית שערכם רב מאוד ובהם היה קונה סחורה לשנה שלימה, והנה בהיותו בדרך ביער,  התנפל עליו שודד דרכים אלים  ושדד  ממנו את שקיות הזהב, אך בטעות לא שם  לב ולקח רק שבעה שקיות, ואילו שקית אחת שהייתה בחיקו נשארה אצלו, מיד רץ הסוחר ליישוב סמוך,  ובכסף שנותר בידו שכר כמה גברתנים שירדפו אחרי השודד ונדר נדר אם יהיה השם יתברך בעזרו להציל את ממונו הוא יפריש עשרה אחוז מהכסף לצדקה, תפלתו התקבלה, והגברתנים הצליחו לתפוס את השודד, ולהשיב את כספו חזרה, והסוחר נסע ליריד שמח וטוב לב.

כשהגיע לעירו ובקש לקיים את הנדר, התעורר ויכוח בין הסוחר לבין גבאי הצדקה, בעוד הגבאים מבקשים מעשר מכל שמונת שקיות הזהב, טען הסוחר כי ייתן רק משבעה שקיות זהב, שהרי רק הם נשדדו ואילו השקית השמינית נשארה בחיקו, הלכו לרב העיר לקבל את חוות דעתו, וממנו שמעו כי הוא חייב ליתן מעשר מכל השמונה שקיות, והנימוק הסביר הרב הרי עיקר הנס נעשה בזכות השקית השמינית ממנה לקח כסף לשכור את הגברתנים ואלמלא  שקית זו לא היה לו כסף לשכור אותם, וממילא לא היה מקבל כלום, נמצא שעצם זה שהשקית השמינית נשארה בחיקו היא עצמה נס, ומנס זה צמחה  לו הישועה, כך,  בנס חנוכה עצם מציאת פך השמן הטהור היא עצמה נס, ונס זה הוא הגורם  לשאר הניסים שבכל יום ויום. לכן חוגגים אנו שמונה ימים.

לפעמים איננו יודעים להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ביום ויום, וחושבים כי טבעי הוא הדבר, אך עלינו לדעת כי חיי היום יום הנראים טבע, הם עצמם חסד ה’ בכל רגע ורגע של בריאות פרנסה וחיים טובים.

חג חנוכה שמח!

Leave a Reply

Your email address will not be published.