השנה תשפ”א אנו חוגגים בירושלים ובכל עיר שהייתה מוקפת חומה פורים משולש. דהיינו, בעוד שברוב ערי הארץ חוגגים את כל מצוות הפורים ביום שישי י”ד באייר, הרי שבירושלים מחלקים את המצוות לשלושה ימים, ביום שישי י”ד באייר קוראים את ” מגילת אסתר” ומצוות “מתנות לאביונים”  ביום שבת ט”ו באדר אומרים “על הניסים” וקוראים בתורה בפרשת ” ויבוא עמלק” וביום ראשון מקיימים מצצות ” סעודת פורים- ומשלוח מנות איש לרעהו”.

כולנו חוגגים את חג הפורים ומודים להקב”ה על נס ההצלה מגזרת המן בן המדתא, שרצה להשמיד, ולהרוג את כל היהודים, מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד והקב”ה הפר את עצתו וקלקל את מחשבתו ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם.

בתלמוד בבלי מסכת מגילה (דף י”ב.) שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי מפני מה התחייבו עם ישראל באותו הדור כזו גזירה של כליה? אמר להן רבי שמעון בר יוחאי אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש דהיינו אכלו ושתו אוכל לא כשר בסעודה שעשה אחשוורוש לכל העם והשתתפו בסעודה זו גם היהודים אשר בשושן הבירה.

ופה נשאלת השאלה: הרי בתורה יש כללים של עונש לכל עברה וככל שחטאם היה באכילת אוכל לא כשר הרי זה גובל באיסור “לא תעשה” שעונשו מלקות בלבד, א”כ מדוע נענשו בעונשה חמור של מוות והריגה?

כדי ליישב זאת, נביא מעשה במנהל בנק שחיפש עובד לבנק למחלקת עובר ושב פקיד שיקבל קהל. במסגרת ראיון העבודה הגיע בחור צעיר שעמד בקריטריונים של הבנק,  מנהל הבנק הודיע לו שהוא התקבל לעבודה ועליו להגיע למחרת בבוקר בשעה 8:00 לעבודה. והנה למחרת, הגיע העובד החדש בשעה 9:00 באיחור של שעה בדיוק. קרא לו מנהל הבנק והתרה בו כי עליו להגיע בזמן, למחרת שוב איחר והגיע בשעה 8:30. קרא לו מנהל הבנק ואמר לו זו התראה אחרונה אם תאחר מחר אתה מפוטר, ואכן למחרת הגיע בזמן. לימים בקש מנהל הבנק פקיד אחראי על מחלקת פתיחת חשבונות בבנק, הגיע בחור שנראה מתאים והתקבל מיד לעבודה, אלא שכבר ביום הראשון לעבודתו  ראה מנהל הבנק כי כל לקוח חדש שהגיע לפתוח חשבון חדש בבנק, יושב כמה דקות מול הפקיד החדש ומיד עוזב והולך ללא פתיחת חשבון. בהגיע לקוח נוסף שעמד לעזוב קרא מנהל הבנק ללקוח ושאל אותו מדוע אתה לא פותח פה חשבון כפי שרצית? ענה לו הלקוח, הפקיד שלך יעץ לי לפתוח בבנק המתחרה ממול שם יש מבצעים, העמלות זולות יותר, יש יחס טוב יותר והמליץ לי לפתוח שם חשבון ולא כאן אצלך. מיד חרה אפו של המנהל הלך מיד לפקיד החדש ובקש ממנו לעזוב מיד את הבנק והוא מפוטר באופן מידי. תמה הפקיד החדש ושאל מדוע הפקיד בעו”ש שאיחר להגיע לעבודה כמה פעמים נתת לו התראה בטרם פוטר, ומדוע אני מפוטר מיד ללא התראה? ענה לו מנהל הבנק: לא ראי זה כראי זה, אין זה דומה כלל ועיקר,  הפקיד הראשון היה חלק מעובדי הבנק רק התעצל והיה מאחר, שם  אפשר להתרות ולהמתין שישתפר, אבל אתה שולח לקוחות שלנו לבנק אחר, הפקעת את עצמך מהבנק שלנו,  אינך שייך לנו כלל ועיקר, אתה מפוטר מיד ללא שום התראה.

הנמשל: יהודי מישראל שיצרו מתגבר עליו וחוטא הוא חלק מעם ישראל שהרי מצטער הוא על חטאו פה יש את הכללים של חטא ועונשו. אבל יהודי שעושה עברה ונהנה בעבירה, טוב לו להיות שם, הרי הוציא עצמו מהכלל, שם כבר אין התראות וכללים, תלמידי רשב”י אמרו על יהודי שושן  “שנהנו”  בסעודה  של אחשוורוש  לא נאמר “אכלו” מחוסר ברירה אלא “נהנו” טוב היה להם במחיצת הגויים ועם אחר, הנאה הייתה להם שם, בזה הם הוציאו עצמם מכלל ישראל , הם כבר שייכים לבנק אחר, ולכן אין שם כללים רגילים, אלא פיטורין מעם ישראל.

ואכן התיקון היה “קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ” שקבלו לקיים את מצוות  התורה מרצון אהבה ושמחה  וזכו לריווח והצלה ניסים ונפלאות. נשתדל כולנו לקיים את מצות התורה מתוך שמחה ואהבה כמו שאנו אומרים בכל יום בתפילה ” וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך וליחדך ליראה ולאהבה את שמך” ונזכה כולנו לניסים ונפלאות בשורות טובות ישועות ונחמות אמן.

הרב זבדיה כהן. אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.