בס”ד

אנו נמצאים ערב שבת תשובה וערב יום הכפורים בו נאמר “כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה’ תטהרו” וכתב הרמב”ם בהלכות תשובה ( פרק ב’ הלכה ז’) יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים, והוא זמן מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים כולם לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים.

שאלה נפוצה בציבור בימים אלו מה נקבל על עצמנו בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים קבלה שתחזיק מעמד  עם מסר חד וברור לכל השנה?

נקדים מעשה שמובא בספר הדרשות של הרב יוסף חיים זצ”ל בסוחר גדול שגר בבגדד והיה יוצא לעסקיו כשהוא רוכב על סוס אביר ומהיר מעיר לעיר באתם ימים שעוד לא היו מכוניות,  והנה באחד הימים בא הוא חוזר לעיר בגדד הוא רואה בפינת הדרך אדם עני חיגר ללא רגליים שמבקש נדבה, ירד הסוחר מהסוס ונתן נדבה הגונה לעני החיגר, כשבא לעלות לסוס שאל אותו העני החיגר האם הוא נוסע לעיר הבירה בגדד? כן, ענה הסוחר אני נוסע לבגדד, אפשר לנסוע איתך לעיר שאל העני החיגר? בוודאי, השיב הסוחר ומיד הרים  בידיו את העני החיגר הניח אותו על הסוס ואף כבדו לשבת ראשון כשהמושכות של הסוס בידי העני החיגר, ואילו הסוחר ישב  על הסוס מאחורי העני.

כשהגיעו לכיכר העיר בבגדד פנה העני החיגר לסוחר שישב מאחוריו ואמר לו “אדוני הגענו, אתה יכול לרדת”! תמה הסוחר ואמר לעני: מחילה, זה הסוס שלי אתה צריך לרדת! ואז החל העני לצעוק  בקול גדול, ראיתם את האיש הזה?  אני חיגר ללא רגליים, הסוס הזה הוא במקום הרגליים שלי, לקחתי את הסוחר הזה טרמפ על סוסי, ועכשיו הוא רוצה לגזול אותי  וטוען שזה הסוס שלו, והחל בוכה בקול רם, הציבור שהתאסף במקום לקול צעקותיו ובכיו של החיגר החל נוזף בסוחר אינך מתבייש? לקחת לאדם חיגר ללא רגליים את סוסו? אתה רואה שהמושכות בידו ואתה יושב מאחור  לא הועילו כל הסבריו כי זה הסוס שלו ורק מחמת הכבוד נתן את המושכות בידו של החיגר, הציבור האמין לחיגר הנכה וגירשו את הסוחר בבושת פנים.

מרוב צערו בא לרב יוסף חיים  רב העיר בגדד לשאול מה עליו לעשות, שמע אותו הרב ואמר לו ניכרים דברי אמת בפיך, אבל מה לעשות ברגע שנתת את המושכות בידו הפסדת שהרי המחזיק במושכות הוא בעל הסוס והוא המוחזק כבעלים.

כשיצא הסוחר אמר הרב יוסף חיים לתלמידיו איזה מוסר השכל אנו לומדים מכאן, האדם מגיע לעולם הזה יש את המצוות ומעשים טובים עליהם שולט היצר הטוב, ויש את ענייני הגוף אכילה שתייה מנוחה וכדומה עליהם שולט היצר הרע כל יהודי צריך לקיים מצוות ומעשים טובים אך זקוק גם לצרכי הגוף לאכול לשתות לטייל ולנוח השאלה היא ביד מי הוא נותן את המושכות? מי קובע עבורו בעת משבר? כגון אדם מגיע מעבודתו עייף רעב וצמא והגיע זמן תפילת מנחה סמוך לשקיעה יצר הטוב אומר לו לך תתפלל מנחה לפני שיעבור הזמן ויצר הרע אומר לו אתה עייף רעב שב תאכל זה יותר חשוב ביד מי הוא נותן את המושכות ביד יצר הטוב או ביד יצר הרע, ברגע שהמושכות בידי יצר הרע המלחמה אבודה, הוא הופך להיות בעל הבית על האדם בכל מאבק רוחני מול הצורך הגשמי. וכן על זה הדרך בהנהגות  של בין אדם לחברו או בין איש לאשתו  במידות של כעס גאווה ומחלוקת לדעת מי שולט בו, המידות הרעות או מעט מחשבה ורצון להתגבר ולנהוג בענווה סבלנות ואורך רוח.

כשאנו באים לחשוב על קבלה טובה עם מסר חד וברור לקראת יום הכיפורים והשנה הבאה לקראתנו לשלום נקבל על עצמנו קבלה ברורה ברמה העקרונית כי החל מהיום המושכות בחיינו הרוחניים יהיו אך ורק בידי היצר הטוב ובכל מאבק או שאלה בין יצר הטוב ליצר הרע המושכות יהיו בידי היצר הטוב בלבד דהיינו ודאי שבחיי היום יום כולנו צריכים לאכול לשתות לנוח לטייל אך לדעת ברגע של התנגשות בין צרכים אלו לצרכים רוחניים, הצד הרוחני הוא הצד שיגבר וייתן את ההחלטה הנכונה, וכמובן כל אדם לפי כוחותיו ויכולתו מדרגה אחר מדרגה ולא בבת אחת,  אך בקבלה ברורה.

ובעזרת  ה’ בזכות קבלה זו נזכה לעבור את יום הכיפורים עם כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל שנזכה שהקב”ה יבטל מעלינו את המגיפה הנוראה, נזכה לרפואה שלימה, בריאות איתנה, נחת מכל הילדים בשמחות וגיל. אמן.

בברכת גמר חתימה טובה

הרב זבדיה כהן

אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.