השבת, ראש חודש אדר, פרשת משפטים ושבת שקלים. אנו מוציאים שלושה ספרי תורה. בראשון קוראים בפרשת השבוע פרשת משפטים בשני קוראים קריאה של ראש חודש ובשלישי קוראים פרשת שקלים המופיעה בפרשת כי תישא.

מדוע אנו קוראים את פרשת שקלים המדברת על חובת עם ישראל לתת את מצחית השקל כתרומה למקדש דווקא בשבת שלפני ראש חודש אדר?

התשובה נמצאת בתלמוד מסכת מגילה (דף י”ג ע”ב) על הפסוק  במגילת אסתר: ” אם על המלך טוב ייכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ”  אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם  לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעים  על השקלים”.

ריש לקיש מלמד אותנו יסוד גדול,  יש מושג בצבא  שנקרא ” מכת מנע” או בשפה הרפואית “טיפול מונע” או בשפה של היום “חיסון” דהיינו מקדימים תרופה למכה, וכמו שיש חיסון גשמי נגד מחלות יש גם חיסון רוחני כנגד גזרות קשות ורעות. ידע הקב”ה שעתיד המן הרשע להביא עשרת אלפים ככר כסף למלך אחשוורוש  לקנות את  היהודים הנמצאים בשושן כדי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. כדי  לנטרל מזימה רעה זו של המן הרשע, ציווה הקב”ה את עם ישראל עוד  אלפי שנים קודם, בפרשת ‘כי תשא’  שכל אחד מעם ישראל ייתן מחצית השקל בשקל הקודש תרומה לה’. וזכות המצווה של שקלים אלו שנתנו  כל עם ישראל, עמדו כמשקל נגד מול עשרת אלפים ככר כסף של המן הרשע ובכך נטרלו בטלו והפרו את עצתו ומחשבתו הרעה כנגד עם ישראל. למעשה המצווה והתרומה של מחצית השקל הייתה החיסון הרוחני של עם ישראל כנגד רצונו של המן הרשע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, וזכר לזה אנו קוראים כל שנה את פרשת שקלים בשבת שלפני חודש אדר.

אם נתבונן, נראה שתרומת השקלים של עם ישראל לא הייתה רק כחיסון וטיפול מונע נגד גזירותיו של המן הרשע בלבד, אלא היה בה  כוח נוסף של ‘נהפוך הוא’, להשיב לו את גמולו בראשו ‘אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ותלו אותו ואת בניו על העץ’. זוהי כוחה של מצווה שיש בה לא רק לבטל מעל האדם  גזרות קשות ורעות, אלא בכוחה גם להפוך את הכל לטובה ולברכה.

רבים שואלים, יש לנו יצר הרע  ומידות רעות של גאוה, כעס, מחלוקת, לשון הרע וכדומה. איך אפשר להינצל? ובשפה שלנו היום האם יש חיסון רוחני נגד יצר הרע?

התשובה היא, כן.  יש לנו חיסון כנגד יצר הרע, שמתאים לכל הגילאים ולכל יהודי איש ואישה, צעיר וזקן, בריא וחולה. אבל צריך  לקבל את מנת החיסון בכל יום ויום, והחיסון הזה נמצא בתלמוד במסכת קידושין (דך ל’ ע”ב) “אמר הקב”ה לישראל, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו”. דהיינו יש חיסון כנד יצר הרע וזהו – לימוד תורה .

כשיהודי מישראל לומד תורה כל אחד לפי יכולתו ודרגתו הרוחנית הוא מקבל חיסון רוחני וחוסן נפשי לעמוד מול יצר הרע, מול המידות הרעות של גאוה כעס מחלוקת ושנאת חינם.

יהודי שלומד תורה, שעליה אמר דוד המלך בתהילים ( פרק י”ט ) “פקודי ה’ ישרים משמחי לב מצות ה’ ברה מאירת עיניים יראת ה’ טהורה עומדת לעד משפטי ה’ אמת צדקו יחדיו הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים”  תורה כזו הנלמדת בשמחה ובאהבה, נספגת בגופו ונפשו של האדם ומחסנת אותו בחיסון רוחני גבוה כנגד יצר הרע ונוסכת בו מידות טובות של ענווה צניעות יראת שמים סבלנות ושלום בית בינו לביו אשתו ובניו. את החיסון הרוחני הזה אנו למדים מפרשת השבוע פרשת שקלים שהוא גם ראש חודש אדר עליו נאמר ‘משנכנס אדר מרבים בשמחה’. נלמד כולנו תורה בשמחה, נקבל כולנו את החיסון הרוחני הזה שמתאים לכל גיל ובעיקר לבעלי מחלות רקע של מידות רעות ומחלוקת. נזכה כולנו לבריאות טובה רפואה שלימה וחיסון רוחני, לעשת נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראנו אמן.

שבת שלום ומבורך. הרב זבדיה כהן. אב”ד העדה הבוכרית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.